Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest Site és:

 • Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú
 • Centre Comercial Oasis, local 73, 08870, Sitges, Barcelona
 • NIF: V61693099  / NIF:(European VAT Number): V61693099
 • Correu electrònic: info@rutadelxato.com

Ultima actualització: 12/11/2021

La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú , està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest portal web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de Dades) Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú informa als clients, interessats o usuaris del portal web: https://www.rutadelxato.com, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al portal web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis implementats al portal web de la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, i posats a disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret a:

 • Atendre les seves consultes i sol·licituds,
 • Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, amb caràcter general no es faran servir les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

2. COM OBTENIM SEVES DADES

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents mitjans, com:

Com vostè contacta directament amb la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, per exemple mitjançant el portal web o a través de la línia telefònica, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting, mitjançant el portal web o físicament, esdeveniments, participant en alguna promoció, sortejos.

Quan amb el seu consentiment exprés, ens comuniquen la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, les seves dades personals.

En els diferents formularis que hi ha al nostre portal web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

Finalitats comercials: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre’ls informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització, sobre productes i serveis de la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

En aquest cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.

Comunicacions comercials per correu electrònic: Si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions comercials electròniques, en qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació comercial utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic. Tanmateix, és possible que sí continuï rebent un altre tipus de missatges importants, dels que no podrà donar-se de baixa si resulten rellevants o essencials per a la presentació d’un servei. La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, es compromet a complir amb la seva sol·licitud tan aviat com sigui raonablement possible.

Exercici de drets: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l’exercici dels drets.

L’informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. La revocació la pot fer en qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades, tal com figura a l’inici d’aquest document o revocant-lo de manera directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius i tindrà efecte des del moment de sol·licitud de la mateixa.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

Les dades personals proporcionades durant la relació de negoci, es conservaran durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual, es conservaran durant els deu anys següents, per a poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors, en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

4. LEGITIMACIÓ

La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès per RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques:

La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment.

La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d’un contracte o proposta de serveis subscrits amb vostè.

A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

El tractament posterior amb fins comercials es troba emparat en el consentiment que li sol·licitem a cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

5. EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

6. DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei.

7. DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l’adreça: Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, Domicili social a aquests efectes a la Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú. Està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest portal web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de Dades) Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, informa als clients, interessats o usuaris del portal web: https://www.rutadelxato.com, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al portal web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

8. MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

9- OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir al portal web d’La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú, https://www.rutadelxato.com, no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@rutadelxato

La Coordinadora de Gremis d’Hostaleria de l’Alt i Baix Penedès, Sitges i Vilanova i la Geltrú , 2020 © Tots els drets reservats